REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETU ZAKUPIONEGO ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA APLIKACJI MOBILNEJ

ZWANY REGULAMINEM KORZYSTANIA Z BILETÓW NA OBSZARZE MZKZG ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETU ZAKUPIONEGO ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA APLIKACJI MOBILNEJ,
zwany Regulamin korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania biletu zakupionego za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest:

 1. Posiadanie aktywnej aplikacji mobilnej udostępnionej przez operatora MoBilet lub Infospread (zbiletem.pl) lub SkyCasch lub GoPay lub City-nav (jakdojade.pl) lub Mpay, QBMobile.
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem, a Operatorem w zakresie procesu zakupu i użytkowania aplikacji oraz między Użytkownikiem, a przewoźnikiem.
 3. Spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie naładowanej baterii umożliwiającej korzystanie z aplikacji oraz łącza internetowego.
 4. Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi udostępnionej przez operatora aplikacji mobilnej.
 5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z kanału dystrybucji jest nie dozwolone.

§1.
Zakres stosowania.

 1. Regulamin korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej ma zastosowanie do:
  1. zakupu elektronicznych biletów komunikacji miejskiej zgodnych z Taryfą biletową MZK Wejherowo, Taryfą biletową MZKZG, Taryfą biletową ZKM w Gdyni, Taryfą biletową ZTM w Gdańsku, a oferowanych przez operatorów aplikacji mobilnej:
   1. zakupu biletów w formie elektronicznej,
   2. zawarcia umowy przewozu,
   3. anulowania transakcji,
   4. składania i rozpatrywania wniosków reklamacyjnych,
   5. wystawiania e-faktur VAT;
  2. prawa i obowiązki Stron (Klienta, Pasażera, Operatora, oraz Przewoźnika).
  1. Użyte w Regulaminie MZK Wejherowo określenia oznaczają:
   1. MZK Wejherowo - Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2, zarejestrowana w krajowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073144, NIP 588-19-99-910;
   2. MZKZG - Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
    80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9, NIP 957-097-61-68;
   3. ZKM w Gdyni - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP 586-105-12-14;
   4. ZTM w Gdańsku - Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49, NIP 583-289-40-80;
   5. PKP SKM w Trójmieście – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478 o kapitale zakładowym w wysokości 168 389 000,00 zł, nr rej. BDO: 000124414;
   6. Aplikacja mobilna – aplikacja udostępniona przez Operatora umożliwiająca instalację na urządzeniu mobilnym użytkownika zwanej dalej Pasażerem;
   7. umowa zakupu i przewozu - umowa zawarta za pomocą systemu MZK Wejherowo na przewóz osób w komunikacji miejskiej wg taryf oferowanych przez MZK Wejherowo, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, PKP SKM w Trójmieście;
   8. Odstępne – opłata pobierana przy zwrocie biletu łączonego w wysokości 10% wartości zwracanego biletu;
   9. Pasażer - osoba, która posiada bezkontaktową kartę elektroniczną wydaną lub spersonalizowaną w systemie karty elektronicznej MZK Wejherowo lub ZKM Gdynia lub ZTM Gdańsk;
   10. bilet elektroniczny – jednoprzejazdowy, 75 minutowy, okresowy imienny lub na okaziciela tj.:
    1. elektroniczne bilety okresowe lub krótkookresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZK Wejherowo"
    1. elektroniczne bilety jednoprzejazdowe na jeden przejazd, pełnopłatne lub ulgowe, zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZK Wejherowo";
    2. elektroniczne bilety jednoprzejazdowe lub krótkookresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZKZG";
    3. elektroniczne bilety okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "ZKM w Gdyni";
    4. elektroniczne bilety krótkookresowe lub okresowe o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, , zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "ZTM w Gdańsku";
   11. elektroniczne bilety okresowe łączone o oznaczonym okresie ważności, pełnopłatne lub ulgowe, zgodne z ofertą taryfową, zamieszczoną na stronie "MZKZG" oraz "SKM PKP". Postanowienia taryfowe o przewozie osób i opłaty stosowane przez MZK Wejherowo określone są odpowiednio w Taryfie przewozowej oferowanej na stronie internetowej "www.mzkwejherowo.pl", "www.mzkzg.org", "www.zkmgdynia.pl", "www.ztm.gda.pl",„www.skmpkp.pl”.
   12. W celu dokonania właściwego wyboru biletu, pasażer przed zakupem przez Internet powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami Taryfy opłat oraz Uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych danego emitenta biletu.
   13. Jeżeli podczas kontroli biletów pasażer okaże niewłaściwy bilet, kontroler biletów zobowiązany jest nałożyć opłatę dodatkową.

  §2.

  1. Bilety uprawniają do korzystania z usług transportu realizowanych przez Przewoźników
   1. Użytkownik decydując się na zakup biletu uprawniającego do skorzystania z usług transportowych, powinien zapoznać się z regulaminem Przewoźnika oferującego daną usługę.
   2. Bilety, usługi transportu publicznego są przechowywane w Aplikacji.
   3. Partner oferujący usługi transportu, jest uprawniony do kontroli biletów zakupionych w Aplikacji, użytkownik odpowiada za poprawność wprowadzonych danych przy zakupie.
   4. Nieaktywowane bilety będą przechowywane w aplikacji w postaci zapisu elektronicznego.
   5. Nieaktywowane bilety nie uprawniają do przejazdu środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej, międzygminnej, metropolitalnej. Aktywacja zakupionego biletu jest możliwa w dowolnym momencie, jednakże jest zabroniona w trakcie kontroli biletów.
   6. Aktywacja (skasowanie) biletu powinna odbywać się zgodnie z regulaminem danego przewoźnika lub organizatora, realizującego przejazdy środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej, międzygminnej, metropolitalnej do których uprawnia bilet. Z wyróżnieniem, iż:
    1. Dla biletu metropolitalnego lub komunalnego jednoprzejazdowego, 75 minutowego, 24- i 72-godzinnego komunalnego bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu.
    2. Dla biletu metropolitalnego jednoprzejazdowego, 75 minutowego, 24- i 72-godzinnego bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu, a w przypadku przejazdu realizowanego pociągiem Przewoźnika Kolejowego (SKM albo POLREGIO), jako pierwszym środkiem transportu zbiorowego – przed rozpoczęciem podróży pociągiem, tj. przed wejściem do pociągu.
   7. W przypadku zakupu biletu okresowego ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, MZKZG w pierwszym dniu jego ważności, jego ważności rozpoczyna się 15 minut po aktywacji biletu.
   8. Zabrania się przekazywanie zakupionego biletu okresowego imiennego/aplikacji innej osobie (nie dotyczy biletów na okaziciela).
   9. Zakup biletu jest równoznaczny z aktywacją biletu. Nie ma możliwości zakupu biletów do późniejszej aktywacji, chyba że operator udostępnia funkcję późniejszej aktywacji.
   10. Zapis elektroniczny uprawniający do przejazdu w postaci aktywnego (skasowanego) biletu zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane przy kontroli biletów realizowanej przez kontrolerów wyznaczonych przez przewoźnika, organizatora realizującego przejazd środkami komunikacji miejskiej, podmiejskiej, międzygminnej do którego uprawnia zakupiony w Aplikacji bilet. Każdorazowo w przypadku kontroli biletu Użytkownik jest zobowiązany do okazania Urządzenia kontrolującemu z widocznym biletem (kodem QR) oraz dokument poświadczający tożsamość użytkownika z danymi wprowadzonymi do zamówienia. Ekran urządzenia nie powinien być uszkodzony, ponieważ może być przyczyną braku możliwości skontrolowania biletu.
  2. Dostępność biletu
   1. Bilety jednoprzejazdowe oraz 75 minutowe można zakupić bezpośrednio przed rozpoczęciem podroży,
   2. Bilety krótkookresowe są dostępne na 5 dni przed rozpoczęciem ważności,
   3. Bilety okresowe i łączone są dostępne na 27 dni przed rozpoczęciem ważności.
  3. Reklamacja biletu
   1. Użytkownik ma prawo:
    1. do złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie biletu okresowego imiennego zakupionego za pośrednictwem aplikacji mobilnej;
    2. do rezygnacji z zakupionego biletu krótkookresowego lub okresowego przed rozpoczęciem jego ważności bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
    3. do wymiany biletu, któremu rozpoczął się termin ważności na inny bilet, o ile wymiana biletu dotyczy tego samego emitenta, a cena jest równa lub wyższa;
    4. wymiana biletu w ramach tego samego emitenta na bilet w niższej cenie wymaga akceptacji emitenta biletu;
    5. wymiana biletu na bilet innego emitenta wymaga akceptacji emitenta biletu pierwotnego;
    6. anulowania biletu w przypadku zakupu biletu, którego okres ważności, pokrywa się z biletem wcześniej zakupionym;
    7. bilet na okaziciela nie podlega reklamacji z wyłączeniem pkt 6;
    8. do złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie biletu łączonego imiennego zakupionego za pośrednictwem aplikacji mobilnej;
    9. do zwrotu zakupionego biletu okresowego łączonego przed rozpoczęciem jego ważności. Zwrot należności za bilet będzie pomniejszony o odstępne;
    10. do zwrotu z zakupionego biletu okresowego łączonego po rozpoczęciu jego ważności do 10 dnia jego ważności włącznie. Zwrot należności za bilet będzie pomniejszony o odstępne oraz okres wykorzystania biletu liczony w dniach;
    11. do wymiany zakupionego biletu okresowego łączonego przed rozpoczęciem jego ważności bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
    12. do rezygnacji z zakupionego biletu łączonego do 15 minut po dokonaniu zapłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  §3.

  Zawarcie umowy przewozu.

  1. Gotowość biletu do wykorzystywania w przejazdach i zawarcie umowy przewozu następuje po dokonaniu zakupu i otrzymaniu biletu w aplikacji mobilnej Operatora..

  Rozdział 2
  Prawa i obowiązki Stron

  §4.

  Prawa i obowiązki Klienta

  1. Klient ma prawo do:
   1. dokonywania wielokrotnych zakupów biletów elektronicznych;
   2. składania wniosków reklamacyjnych.
  2. Klient zobowiązany jest:
   1. zapoznać się z Regulaminem korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej, i zaakceptować go przyciskiem "Wyrażam zgodę na warunki Regulaminu aplikacji mobilnej.
   2. zapoznać się i postępować zgodnie z "Instrukcją obsługi" udostępnionej przez Operatora aplikacji mobilnej,
   3. korzystać z aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   4. nie przenosić praw, wynikających z zawarcia umowy, na osoby trzecie.
  3. Pasażer podczas korzystania z elektronicznego biletu komunikacji miejskiej zobowiązany jest do stosowania się do obowiązującej taryfy biletowej, przepisów porządkowych u przewoźnika,
  4. Pasażer wykonujący przejazdy pojazdami sieci ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, SKM w Trójmieście zobowiązany jest do posiadania przy sobie urządzenie z aplikacją mobilnąi udostępnienia w przypadku kontroli w środkach komunikacji zbiorowej poprzez okazanie kodu QR oraz informacji o okazanym bilecie do kontroli,
  5. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w punkcie 4, Pasażer traktowany jest, jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd,
  6. Akceptując Regulamin korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej Klient oświadcza, że:
   1. wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z aplikacji mobilnej są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą,
   2. zapoznał Pasażera na rzecz którego zakupił elektroniczny bilet komunikacji miejskiej z postanowieniami korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
   3. posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

  §5.

  Prawa i obowiązki Operatora

  1. Operator ma prawo odstąpić od umowy zakupu elektronicznego biletu komunikacji miejskiej zawartej przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
  2. W związku z umową zakupu i przewozu zawartą za pośrednictwem aplikacji mobilnej, Operator jest zobowiązany do:
   1. ponoszenia kosztów transakcji dokonywanych przy pomocy płatności on-line, tj. przyjmowania płatności za elektroniczny bilet komunikacji miejskiej;
   2. udostępniania Klientowi na koszt własny elektronicznej faktury VAT potwierdzającej zakup elektronicznego biletu komunikacji miejskiej oraz faktury korygującej w określonym przypadku, dla którego wystawiona została faktura VAT;
   3. rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego złożonego przez Klienta.

  §6.

  Prawa i obowiązki Przewoźnika

  1. Wykonania/wykonywania przewozu zgodnie z zawartą umową,

  1. Klient zawsze odpowiada za posiadanie właściwego rodzaju ważnego biletu podczas przeprowadzanej kontroli biletowej przy wykonywaniu danego przejazdu. Brak otrzymania automatycznej informacji systemowej dotyczącej okresu upływu ważności biletu okresowego nie stanowi podstawy do uznania odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej.

  §7.

  Postanowienia końcowe.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 8, ze zm.). oraz Przepisów porządkowych i taryfowych stosowanych przez Przewoźnika.
  2. Regulamin korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ważny od 07 września 2023 roku.
  3. Regulamin korzystania z biletów na obszarze MZKZG za pośrednictwem aplikacji mobilnej obowiązujący do 06 września 2023 roku.